به دلیل این ریسک بزرگ که اقتصاد را تهدید می کند، بازارهای سهام نیز بازدهی منفی داشتند. این موضوع در کنار ابهام گام بعدی فدرال رزرو در نشست آینده اش به موضوعاتی تبدیل شده است که چشم بازارها به آنها دوخته شده است.